مهندس سجاد روستا آزاد
رئیس هیئت مدیره

دکتر امیراسماعیل ثقفی نیا
عضو هیات مدیره

مهندس علی آقایی
نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد میرزایی
مدیرعامل

فهرست